สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564 / Graduates 2021คำแนะนำการเข้าสู่ระบบ (Sign-in Instructions)

สำหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต (Bachelor/Master Degree)
 • Username คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา (Student ID.)
  ตัวอย่าง (Ex): 5501240009
 • Password คือ วันเกิด (Date of Birth)
  ตัวอย่าง: เกิดวันที่ 9 มกราคม 2532 Password คือ 09012532
  Ex: If you were born on 9 January 1989.
  ** You must change birth year from A.D. to B.E. by 1989 + 543 = 2532
  ** your password would be 09012532.
  *** หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อ
  082-584-6099 (คุณมาลีวัลย์)